Nowa linia produktów z Konopii w Naszym sklepie. Zobacz najnowsze produkty z CBD.

Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Kochamy Zwierzaki, dostępny pod adresem
internetowym sklep.kochamyzwierzaki.pl, prowadzony jest przez Mediapop Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 18 A/21, 00-511 Warszawa NIP 7010518274, REGON 362622422, KRS 0000589873
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i
tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje


1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Mediapop Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 18 A/21, 00-511 Warszawa NIP 7010518274, REGON 362622422, KRS 0000589873e
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która
korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym sklep.kochamyzwierzaki.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach
Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania
się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane
przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w
Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w
tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są
wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość
ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu
– umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
1. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Borowa 51B, 35-232 Rzeszów
2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów
podanych w niniejszym paragrafie.
§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka
internetowa,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies,

§ 5
Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego
z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena
za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i
usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli
związania się Umową Sprzedaży.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny,
informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za
transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie
podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny);
2. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać
rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury,
jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz opłacić zamówienie poprzez
bezpieczny system płatności PayU w określonym terminie, z
zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych
metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje
po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
◦ płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą
płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
– w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
◦ płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Po wyborze formy dostawy, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę
w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5
niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas
składania Zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
następujący sposób:
◦ W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy.
◦ W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za
pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży
stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach
Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia
Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust.
1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu
odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem
bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres email
Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej
Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest
to obowiązkowe.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na
podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
◦ W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę
uważa się za niezawartą.
◦ W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę.
◦ Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych
metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi
kosztami.
◦ Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
◦ Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany
w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od
Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle
Produkt przed upływem terminu 14 dni.
◦ Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także
koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt
ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
◦ Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać
odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach
zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
◦ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
◦ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
◦ w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
◦ o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
◦ w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
◦ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami,
◦ w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których
cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli,
◦ w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu,
◦ o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę,
◦ o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10
Reklamacja i gwarancja


1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru
Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie,
uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na
adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o
niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są
w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/
sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/
wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:
◦ Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
◦ Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z
późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem
a Sprzedawcą.
◦ Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także
z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a
jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą
być:
◦ W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.
◦ W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia
Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów
płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów